T-Bull Spółka Akcyjna
31.12.2021

01.01.2021
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Dane jednostki
Nazwa:
Siedziba:

  !"#$%$$&
Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:
'!()#'!)#'!)#'!")#'(()#'()#*%(!)#+$$"#+$'!)#"!!)
Numer identyfikacji podatkowej:
NIP: +""*(%+!!
KRS: !!!!$*""!!
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
,-
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
.!( !( !(( ( !(
/./
4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
.0-1
-
5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
,-#-.10-
,-
6. Informacje o połączeniu spółek
7. Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
(&-2-
( ( ,3--2-
&-0-2-2- 
13 )-2-3-#.11
-04
(5 2.-#
5 -2.-#
5 #
%5 #
$5 4-##--#-/#3/
30-/#
'5 -/6/2-2#
*5 -72#
+5 /
20-020#--3.
..1.30-22#0
3232/-
(  &-2-2-=-/
&-7.-.-2-/-/2-2
-/#1-2-/- 
2/3 >-6//---1?8 
-/2-2/23/5-/.23#
0211-2 @01---2--21
22-#3.1/1/ -2-- 
-/6A--
2-//5-#-22-/6- 
.31-22
)6/-2613- B-1
--1-.62/ &22#
-3-1-.- - -.- 
2-//
&/231207--4
(5 -(=-#-.- - -.---
3/2#
5 -=-22-#.- - -22-1
3-A- 1352./1-2/6
2/#
5 -=-#-.- - -22-3-1
.&-2-=@-6//
2.-.131.2-
&1:C+-2-/207-/6/A1-
156/A15 &2/
./.1-2-/-.-./
4
(5 207#-/1-#6-2-/-#3
0-30D
5 26-2-/10-30D
5 70-30-2-/D
%5 3#-2-/3-3
2 :2-207---.
-2-/3232370-
-0-7-2-/D
$5 -7-/-//#//#-2.076
/0-30-2-/D
'5 20711-//#-20
.7-2-2-/
(  2--2-//
)6.-21.231.2-
%'!2-6).20
2/201/
E2-2-.2-..0-# 
1-./4
(5 3-!$!F#
5 3-1!!F#
5 3-2B!!F#
%5 -2---.(!- .2
(!!F0-
C2-61-0-
2-0 8-2--2-1
20--2-/
,63##-73/--
//2/ >-.#-3-#
-73--3030.-#-///
2/30-- G------.2
-/-//
C--
)--4
(5 1-A-2-10-1-5#H3#3-
0.#
5 .-/2#
5 --#
%5 2-
2--0-220#20
020#-330-2
2#03232/-
B-/-03-0.-
22#03232/-#02.
- %- %-/
I---#-.- $!!#!!-
.-/-/-#-
2.--/#.-//
2.-20-020-.-0
0-7-//-2- @0-
.-2-//-1@.I-/
A@I5
I-.2-.22/
20-#----.4
(5 34(!%!-
5 .-/24%$-
5 --4#$$-
%5 --4%-
E-1-2
E-1-2-/./13
2-------
% E---2
E---21- E---2#
-/--#113
$ ,0--21-2
,021.-#/2-0#
1-.//-7
' 3
0-//0-.--
1,8 C/0/3//
-12-JKA?E?G5 ,63-0
-/3/0-/3/2,8#3..2-
6 8-02./A-5/
 G-0/0/-/3/-8;,
-2-2---881 
--1
* I0-0
I031-2 C/0/
//3/2-.?E?GJ#K
+ C2
/62/-#0-./
@-1.-62/.
//3-/#-/-. C2-
32.0-#-.-
1.-----263
2--.3/3.6
./30..--//
" C---1-
C2.#1.0-.3.A35
.6/1-33#0-1
3.73./2#1
20711--13.
C-/---/121.
-.-.2-/0/ 80-
.-3-/1 &7
--1-/1-1--/1
3..1-3.-1#--0/
---1-/1--
-/1#.22022#-
.2-3-/1---
20#1-0
(! )3.
)3.21.-#-13.6
-.-2/-/---/
(( @-30
@-30132.
---
( E3.
)3.#-/112.-1.-
//0032-2-#1
-1 )3.#.-23/#L
0
1#13
( @-
Ustalenia wyniku finansowego:
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
@---22-
.2 @-1-2
( @-
--/%$#.-C/)
--
8/
1/42-/#2-0
12 &/2-22-2
/-22-#-2-0
8/-/2-060---1
-22
8-3#/--/0/
M<CG1.#3....4
313..1--61#
/--/0/1/2
#3/-2-3../--6012.
2
812022-
0/-./-/2

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
,-
@-6
6.
3-
@-6
6.30.
3-
Aktywa Dane w PLN
BILANS
18 969 001,92 17 102 044,70
A. AKTYWA TRWAŁE
8 060 165,55 6 161 117,61
I. Wartości niematerialne i prawne
*N%(N$$$#'!$N'$N*'#+$( @-6//
&-72
*(+N'!"#"$$!*N"!#*' E-2-
% )-2-
115 104,87 101 026,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe
(($N(!%#+*"$N$**#+'( I-
5 1-A-20--11-5
35 3##3-0
.
%(N%!#***N$%"#+%5 .-/2
5 --
*N*!#(!'+N!+#!5 -
I-3
$N%%+#*+ )-3
168 691,88 185 696,64
III. Należności długoterminowe
( G-./
G-/-#-/-
10-
('+N'"(#++(+$N'"'#'% G-/-
127 185,95 127 185,95 IV. Inwestycje długoterminowe
( ,/2
&-2-
(*N(+$#"$(*N(+$#"$ B1-2-
(!N!"!#!!(!N!"!#!! -/./
(!N!"!#!!(!N!"!#!! 3
-
0
1-2-
3 -/-/#-/-
10-
3
-
0
1-2-
$N!"$#"$$N!"$#"$ -/-/
$N!"$#"$$N!"$#"$ 3
-
0
1-2-
% E-1-2
10 497 853,67 10 527 017,86 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
N$*N'!'#!!N%N*"#!!( ---1-/1
'N"'!N%*#'**N+N%#+' E2
3 582 052,10 4 663 278,04 B. AKTYWA OBROTOWE
6 900,00 2 451,36 I. Zapasy
( :-
8---
8-1-
% 
'N"!!#!!N%$(#'$ )-1
1 316 088,45 1 377 794,20 II. Należności krótkoterminowe
%"#!!( ,0-./
%"#!!5 ---1#-4
%"#!! (2
0(2
35 
,0-/-#-/-
10-
5 ---1#-4
(2
0(2
35 
(N('N!++#%$(N**N!#! ,0-/-
%*+N%'#'+''N"($#'%5 ---1#-4
%*+N%'#'+''N"($#'% (2
0(2
(+$N!''#'!%N$$#*
35 ---#-##36
/-//--
3/
'$N$"$#$"$!$N+#+%5 
5 /.
2 220 984,42 3 183 423,82 III. Inwestycje krótkoterminowe
N!N"+%#%N(+N%#+( @--2-
5 -/./
3
-
0
--2-
35 -/-/
3
-
0
--2-
N!N"+%#%N(+N%#+5 I0-0
N!N"+%#%N(+N%#+ 0//
0
-0
E---2
38 079,23 99 608,66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
375 000,00 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
254,80 254,80 D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE
22 926 308,82 21 765 577,54
AKTYWA RAZEM
BILANS
Pasywa Dane w PLN
@-6
6.30.
3-
@-6
6.
3-
17 344 369,71 17 300 129,06
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
118 830,50 116 198,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
18 851 220,14 16 533 912,12 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
'*N(*#%! (%'N!!!#!!
0-0A-25
-.2.A5
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
----1
500 004,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
$!!N!!%#!! -12.A---25
A5
-1 663 435,82 -1 676 121,58V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
37 754,89 1 826 135,62
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
4 421 207,83 5 626 179,76
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
3 243 793,00 3 537 606,00 I. Rezerwy na zobowiązania
N%N*"#!! N$*N'!'#!!( C--1-/1
C2-3
1-2
--2
8-
1-2
--2
835 467,51
II. Zobowiązania długoterminowe
( &3-./
&3-/-#-/-
10-
+$N%'*#$( &3-/-
+$N%'*#$(5 -0
35 --20/-/
5 3.
5 3.
5 
1 177 414,83 1 253 106,25
III. Zobowiązania krótkoterminowe
(!N!"!#!!( &3-./
5 ---1#21#
-24
(2
0(2
(!N!"!#!!35 
&3-/-#-/-
10-
5 ---1#214
(2
0(2
35 
(N(**N%(%#+ (N($(N!('#$ &3-/-
+$N%'*#$( +**N(%#(!5 -0
35 --20/-/
5 3.
+N*(#%+ "N*#$5 ---1#214
+N*(#%+ "N*#$ (2
0(2
5 -2-1
5 3.
$"N%*#*+ (+!N*+#!!
15 ---##36/
-//--3/
!#!' (*#*!/5 --16
+#!5 
% ?
IV. Rozliczenia międzyokresowe
( <2-72
E2
1-2
--2
21 765 577,54 22 926 308,82
PASYWA RAZEM
@-30.
3-
@-
3-
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wariant kalkulacyjny Dane w PLN
9 028 541,35 7 032 017,27
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym:
%N%!!#!! -./
"N!+N$%(#$ *N!N!(*#*E 8/--0-
EE 8/--0-2-
10 026 496,14 7 668 367,93
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
tym:
-2.2
(!N!'N%"'#(% *N''+N'*#"E @--/-
EE &-7/-2-
-997 954,79 -636 350,66
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
685 344,84 689 212,67
D. Koszty sprzedaży
1 248 910,62 1 259 484,23
E. Koszty ogólnego zarządu
-2 932 210,25 -2 585 047,56
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
2 971 126,36 2 210 814,72
G. Pozostałe przychody operacyjne
*N(*#!*E )--//--/
N*!"N%+#+$ N!"N!"%#(%EE B-
%%N*!#!'EEE ---/
"N'!'#+ (N*!#$+EO E/
6 085,46 132 103,72
H. Pozostałe koszty operacyjne
E ----//--/
(*N*(#%EE ---/
'N!+$#%' %N*#!EEE E-
32 830,65 -506 336,56
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
84 670,53 1 336 313,60
J. Przychody finansowe
E B/#-24
5 -./#-24
-/-10-
35 --/#-24
-/-10-
EE G-#-24
-./
(N"N%(#!!EEE )--/-/#-24
-/./
EO ---/
+%N'*!#$ 'N+"#'!O E
79 746,29 196 821,09 K. Koszty finansowe
*N+%#" ((N$#$'E G-#-24
-./
EE ----/-/#-24
-/./
EEE ---/
'N"#!! +%N%'+#$EO E
37 754,89 633 155,95 L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)
-1 192 979,67M. Podatek dochodowy
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
37 754,89 1 826 135,62 O. Zysk (strata) netto (L-M-N)
@-6
6.
3-
@-6
6.30.
3-
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Dane w PLN
14 973 989,44 17 300 129,06
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
16 650 111,02 17 300 129,06 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
2-/A-5/
(N'*'N((#$+ -3
14 973 989,44 17 300 129,06
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
korektach
(('N("+#"!((+N+!#$!
( @--
116 198,90 116 198,90 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
N'(#'!( ( )2-A5-1
N'(#'!5 A--5
N'(#'! A25
35 2A--5
2A5
116 198,90 118 830,50 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
('N$N"(#((+N+$(N!#(% @-
14 429 676,06 16 533 912,12 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
N(!%N'#!'N(*N!+#! ( )2-A51
N(!%N'#!'N(*N!+#!5 A--5
%"(N(*#%! 20-2
N(!%N'#!'(N+'N($#'
A-5
A21.-22.
-75
35 2A--5
--
16 533 912,12 18 851 220,14 2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
@--
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
 ( )2-A5-
5 A--5
35 2A--5
3-/
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
okresu
$!!N!!%#!!
% @-
500 004,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
okresu
$!!N!!%#!!$!!N!!%#!!% ( )2-/-A5/
$!!N!!%#!!5 A--5
$!!N!!%#!!2-/63
$!!N!!%#!!35 2A--5
$!!N!!%#!!
---
@C
500 004,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
okresu
(N'*'N((#$+(N''N%$#+$ &-31/
2 104 236,06 150 014,04
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
2 104 236,06 1 826 135,62 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
2-/A-5/
(N'*'N((#$+(N'+$#*' -3
428 114,48 1 838 821,38 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
5 )A--5
-31/
N(!%N'#!'(N+'N($#'35 )2A--5
N(!%N'#!'(N+'N($#'-
-1 676 121,5812 685,76 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
1 676 121,58
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
2-/A-5/
-3
1 676 121,58
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
5 )--A--5
---31/
35 )2--A--5
1 676 121,58
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
-1 676 121,58-1 663 435,825.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
1 826 135,62 37 754,89
6. Wynik netto
(N+'N($#'*N*$%#+"5 --
35 ----
5 
17 300 129,06 17 344 369,71 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
17 300 129,06 17 344 369,71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Metoda pośrednia Dane w PLN
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
@-30.
3-
@-
3-
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
37 754,89 1 826 135,62
I. Zysk (strata) netto
813 920,42 1 229 806,06 II. Korekty razem
%N($*N((+#* $N(!N'%'#(( 2-
(N%%%#" *N%*#+( )A--5--0/
*N*%(#" ((!N(%$#$!
G-/A5
$N!*#( (N!(N'+"#$+% )A--5-
"N+(#!! %N!(+#!!$ )2-
%N%%+#'% 'N%%+#!*' )2-
*('N(%'#+% 'N'$%#*$* )2-0
'+N!'$#(* ('*N'"%#*$
+ )2-3.6--2/#
.-20-
((N"((#$% *+N$%$#%" )2-62/
N%!N+((#"( (N$$'N%"+#$$(! E-
851 675,31 3 055 941,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I±II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
7 317,07 1 344 564,25 I. Wpływy
*N(*#!*
( )3-2-//
/--/
)3-/2-
2-
(N%%N$'%#$ )-/#-24
5 -/./
(N%%N$'%#$35 -/-/
(N%%N$'%#$ 3-/
/
-/01-2/
-
-/
% E-
2 326 326,56 4 848 978,80
II. Wydatki
N%N'#$' %N+!N!%#!
( ,3-2-//
/--/
E-/2-2-

(!N!"!#!! (N'*!#+$ ,-#-24
(!N!"!#!!5 -/./
(N'*!#+$35 -/-/
(N'*!#+$ 3-/
01-2
$N(!#'$% E--
-2 319 009,49 -3 504 414,55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(I–II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
3 381 093,26 4 752 839,77 I. Wpływy
*$N!!!#!! ($N!!%#!!
( &--A25/
-2--/--
N"*N$$#" @-0
M20/-/
N!!'N!"#' N!N!!#+% E
949 875,39 2 192 737,27 II. Wydatki
( ,3A5/
B-
E#0-#---

+**N(%#(! N!+(N"(#**% --0
$ &0/-/
' )--/3.6/
* 8-3.6--21
1
*N*%(#" ((!N(%$#$!+ G-
(N!!#!!" E-
2 431 217,87 2 560 102,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–
II)
963 883,69 2 111 629,63 D. Przepływy pieniężne netto, razem
962 439,40 2 119 102,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
(N%%%#" *N%*#+( 2-0/--0/
2 213 910,96 102 281,33
F. Środki pieniężne na początek okresu
3 177 794,65 2 213 910,96
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
120
@-
3-
@-30.
3-
KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO
Dane w PLN
633 155,95 37 754,89 A. Zysk (strata) brutto za dany rok
N!"N%(#N"$%N*!#(
8/-A-0
22--.//
/2--.-/5#-24
N!"N%(#N"$%N*!#(8-
%+$N%""#*+%%N%%(#%*
P
8/1.-30.2#
-24
%+$N%""#*+%%N%%(#%*
8-
'+*N$+#$!%+'N$(*#*
B 8/1.-30.2#-
1///-31/-24
'+*N$+#$!%+'N$(*#*8-
N$(N"#+%N!N'%(#'$
M @--.-/A-
022--.//
/2--.-/5#-24
N$(N"#+%N!N'%(#'$8-
N**"N$"#$N*!(N%+*#(%
? @--/
30.2#-24
N**"N$"#$N*!(N%+*#(%8-
N(N'+#$N!*+N"++#%'
Q @--/
30.2-1/-31/#-24
N(N'+#$N!*+N"++#%'8-
+(N'!(#('
R ---31/#-24
E E2--#-24
8-
793 839,26
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
252 590,00 K. Podatek dochodowy
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
T-BULL S.A. ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021
____________________________________________________________________________
I WYJAŚNIENIA DO BILANSU
1. AKTYWA TRWAŁE – ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Tabela nr 1: Zmiana stanu środków trwałych
Wyszczególnienie
Grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)
Budynki, lokale, prawa lokali
i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Urządzenia
techniczne i
maszyny
Środki
transportu
Inne środki
trwałe
Razem
Wartość brutto
BZ 31.12.2020 r.
0,00
0,00
361 294,29
0,00
286 451,52
647 745,81
Zwiększenia w tym:
0,00
0,00
196 078,86
0,00
0,00
196 078,86
- ze środków trwałych
w budowie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- zakup 0,00
0,00
196 078,86
0,00
0,00
196 078,86
Zmniejszenia w tym: 0,00
0,00
83 692,09
0,00
33 288,32
116 980,41
-sprzedaż środka
trwałego
0,00 0,00 83 692,09 0,00 33 288,32 116 980,41
BZ 31.12.2021 r.
0,00
0,00
473 681,06
0,00
253 163,20
726 844,26
Umorzenie
BZ 31.12.2020 r.
0,00
0,00
319 891,52
0,00
212 749,42
532 640,94
Zwiększenia w tym:
0,00
0,00
209 931,79
0,00
5 674,08
215 605,87
- amortyzacja 0,00
0,00
209 931,79
0,00
5 674,08
215 605,87
Zmniejszenia w tym:
0,00
0,00
83 692,09
0,00
33 288,32
116 980,41
-sprzedaż środka
trwałego
0,00 0,00 83 692,09 0,00 33 288,32 116 980,41
BZ 31.12.2021 r.
0,00
0,00
446 131,22
0,00
185 135,18
631 266,40
Odpisy aktualizujące
BZ 31.12.2020 r.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zwiększenia 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zmniejszenia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BZ 31.12.2021 r.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość netto
BZ 31.12.2020 r. 0,00 0,00 41 402,77 0,00 73 702,10 115 104,87
BZ 31.12.2021 r. 0,00 0,00 27 549,84 0,00 68 028,02 95 577,86
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
T-BULL S.A. ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021
____________________________________________________________________________
2. AKTYWA TRWAŁE ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
Tabela nr 2: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych
Wyszczególnienie Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i
prawne
Zaliczki na wartości
niematerialne i
prawne
Razem
Wartość brutto
BZ 31.12.2020 r.
19 775 010,45
0,00
13 988 650,62
0,00
33 763 661,07
Zwiększenia w tym:
765 551,90
0,00
1 047 351,86
0,00
1 812 903, 76
- zakup 0,00
0,00
1 047 351,86
1 047 351,86
- inne 765 551,90
0,00
0,00
0,00
765 551,90
Zmniejszenia w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-odpis aktualizacyjny 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BZ 31.12.2021 r.
20 540 562,35
0,00
15 036 002,48
0,00
35 576 564,83
Umorzenie
BZ 31.12.2020 r.
9 253 519,20
0,00
13 270 040,67
0,00
22 523 559,87
Zwiększenia w tym:
2 698 100,71
0,00
1 258 271,05
0,00
3 956 671,76
- amortyzacja 2 698 100,71
0,00
1 258 271,05
0,00
3 956 671,76
Zmniejszenia w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- inne 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BZ 31.12.2021 r.
11 951 619,91
0,00
14 528 611,72
0,00
26 480 231,63
Odpisy aktualizujące
BZ 31.12.2020 r.
3 179 935,65
0,00
0,00
0,00
3 179 935,65
Zwiększenia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- odpis aktualizacyjny 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zmniejszenia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- rozwiązanie odpisu
aktualizującego
244 720,06
0,00
0,00
0,00
244 720,06
BZ 31.12.2021 r.
2 935 215,59
0,00
0,00
0,00
2 935 215,59
Wartość netto
BZ 31.12.2020 r.
7 341 555,60
0,00
718 609,95
0,00
8 060 165,55
BZ 31.12.2021 r.
5 653 726,85
0,00
507 390,76
0,00
6 161 117,61
Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na utratę wartości zakończonych prac rozwojowych. Zarząd
przeprowadził test na utratę wartości zakładając 9% stopę dyskonta w stosunku rocznym. Podstawą modelu były
historyczne dane produktów Spółki. Model zakładał projekcję przychodów w okresie pozostającym do końca okresu
amortyzacji danego projektu. Kluczowymi założeniami dla modelu była powtarzalność wyników osiąganych przez
poszczególne produkty z dodatkowym założeniem utraty efektywności tych produktów w czasie. Przyczyną utraty
wartości jest nieosiągnięcie w założonym modelu spodziewanych wpływów pieniężnych.
Przeprowadzone na dzień
31.12.2021 testy na utratę wartości prac rozwojowych wskazały na konieczność utworzenia
odpisów aktualizujących wartość zakończonych prac rozwojowych o łącznej wartości 282 767,32 oraz pozwoliły na
rozwiązanie wcześniej utworzonych odpisów w łącznej kwocie 527 487,38 zł. Wynikiem tych operacji jest zmniejszenie
wartości odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne o kwotę 244.720,06 zł.
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
T-BULL S.A. ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021
____________________________________________________________________________
3. KWOTA KOSZTÓW ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ KWOTA WARTOŚCI FIRMY,
A TAKŻE WYJAŚNIENIE OKRESU ICH ODPISYWANIA, OKREŚLONEGO ODPOWIEDNIO W ART. 33
UST.3 ORAZ ART. 44B UST.10
Tabela nr 3: Koszty zakończonych prac rozwojowych
Lp.
Koszty zakończonych prac rozwojowych -stan na dzień 31.12.2021 r.
Wartość brutto Umorzenie Odpis aktualizujący Wartość netto
1
Projekt Shooter_ 1.0v1
603 311,43
603 311,43
0,00
0,00
2
RACER_4.0v1
454 451,90
454 451,90
0,00
0,00
3
Projekt Shooter_4.0v1
1 258 405,66
987 314,86
271 090,80
0,00
4
Projekt Racer_4.0v4
317 095,02
31
1 810,20
5 284,82
0,00
5
RACER_5.0v2
671 956,86
480 909,04
191 047,82
0,00
6
Projekt Racer_4.0v5
921 412,29
771 593,32
149 818,97
0,00
7
Projekt Racer_5.0v4
172 017,77
172 017,77
0,00
0,00
8
RACER_3.0v5
167 605,86
71 825,99
95 779,87
0,00
9
RACER_4.0v
7
1 267 789,73
1 028 911,34
224 921,98
13 956,41
10
POKER_1.0v1
339 444,74
162 825,91
125 891,61
50 727,22
11
SNIPER_1.0v1
1 745 921,65
1 219 170,63
389 536,73
137 214,29
12
RACER_4.0v9
54 648,37
44 267,44
7 096,81
3 284,12
13
Racer_5.0v5
273 854,43
11
1 838,58
158 720,12
3 295,73
14
POKER_1.0v2
173 040,31
85 770,46
27 640,07
59 629,78
15
RACER_4.0v11
136 173,08
70 645,62
59 900,17
5 627,29
16
IDLE_1.0v1
621 338,06
408 349,04
26 824,40
186 164,62
17
IDLE_1.0v3
142 420,30
104 441,54
10 244,70
27 734,0
6
18
WarGames 1.0v1
1 464 359,07
908 572,60
0,00
555 786,47
19
Racer_4.0v6
1 452 682,85
876 324,15
0,00
576 358,70
20
Racer_7.0v1
4 183 291,38
2 005 445,59
0,00
2 177 845,79
21
Racer_4.0v8
944 902,31
451 697,09
0,00
493 205,22
22
Pool_2.0v1
718 257,92
294 927,75
4 243,98
419 086,19
23
IDLE_1.0v2
810 565,28
19 352,26
790 725,64
487,38
24
IDLE_1.0v6
118 708,57
9 096,35
104 915,74
4 696,48
25
CARDGAME_1.0v1
231 894,33
67 694,47
0,00
164 199,86
26
WARGAMES_1.0v2
529 461,28
160 943,66
291 531,36
76 986,
26
27
RACER_5.0v7
64 723,84
9 708,58
0,00
55 015,26
28
Idle_1.0v5
700 828,06
58 402,34
0,00
642 425,72
Razem
20 540 562,35
11 951 619,91
2 935 215,59
5 653 726,85
Lp.
Wartość firmy
Stan na dzień 31.12.2021 r.
Wartość brutto Umorzenie Odpis aktualizujący Wartość netto
Wartość firmy
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem
0,00
0,00
0,00
0,00
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
T-BULL S.A. ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021
____________________________________________________________________________
Jako koszty zakończonych prac rozwojowych Spółka traktuje projekty gier F2P (dostępnych za darmo na platformach
mobilnych) zaprojektowanych w znacząco odmienny sposób, przy użyciu odmiennego algorytmu. Każda nowa gra
poddawana jest testom w celu stworzenia optymalnego modelu monetyzacji, bazującego na zachowaniu gracza
w produkcjach.
Zakończone prace rozwojowe związane z wytworzeniem gier na urządzenia mobilne podlegają amortyzacji liniowej przez
okres od 24 do