T-Bull

Menu

§ 1. Wprowadzenie

 1. Organizatorem Promocji jest: T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczęśliwej 33/2.B.09 53-445 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000579900, kapitał zakładowy 116.198,90 zł, zwana dalej “Organizatorem
 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
 3. Promocja trwa w okresie od dnia 2020-05-21 do dnia 2020-12-31 roku lub do wyczerpania puli kodów („Okres trwania Promocji”).
 4. Partnerem Promocji jest: HUAWEI Polska sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Warszawie 02-672,
  przy ul. Domaniewskiej 39A wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221936, numer BDO 000029056, NIP 526-28-00-201, kapitał zakładowy 17.000.000,00 zł zwanym dalej zwanym dalej „HUAWEI” lub „Partnerem”.

§ 2. Definicje

 1. Kod promocyjny – obejmujący prawo do skorzystania z dodatkowych 100 (słownie: stu) jednostek złota w Grze, którego zasady przyznania i wykorzystania określone zostały w § 3 i § 4 poniżej;
 2. Regulamin – ten regulamin,
 3. Uczestnik Promocji/Uczestnik – osoba (a) będąca Użytkownikiem, oraz (b) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz (c) spełniająca łącznie warunki, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu;
 4. Użytkownik – podmiot, który po przejściu przez proces rejestracyjny
 5. Aplikacja mobilna/Gra/Aplikacja/Top Speed/Top Speed: Drag & Fast Racing – gra Top Speed: Drag & Fast Racing, zainstalowana na urządzeniach mobilnych Użytkownika wskazanych w §3 pkt 3 lit a Regulaminu, umożliwiających uruchomienie Gry w ramach systemu Android (na urządzeniach smartfon i tablet). Więcej informacji o zasadach dostępu do aplikacji mobilnej dostępnych jest na stronie: www.t-bull.com
 6. Konto – prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje o jego działaniach w ramach korzystania z Gry;
 7. Huawei AppGallery/Aplikacja App Gallery – aplikacja na telefonach i tabletach Huawei, służąca do pobierania innych aplikacji, w tym Gry oraz umożliwiająca w dziale Prezenty odbiór Kodu promocyjnego.

§ 3. Zasady Ogólne Promocji

 1. Promocja adresowana jest do Użytkowników, którzy spełnią łącznie warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy, którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie staną się Uczestnikami Promocji.
 3. Promocja polega na przyznaniu Kodów promocyjnych Użytkownikom, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a) posiadają jeden z modeli telefonów marki Huawei: Mate 30 Pro, P40 lite e, P40 lite, P40, P40 Pro, Y5P, Y6P oraz tabletów M6, MediaPad Pro, T8 (“urządzenia końcowe”) i na tych urządzeniach następnie:

b) skorzystają z aplikacji AppGallery, z której pobiorą i zainstalują Grę,

c) po instalacji Gry, otworzą Aplikację App Gallery, w której w sekcji Prezenty znajdą kod promocyjny,

d) wprowadzą Kod promocyjny w Aplikacji mobilnej poprzez kliknięcie/tapnięcie buttonu w górnym prawym rogu ekranu wyświetlacza urządzenia a następnie klikną w button “Gift” i wypełnią okienko poprzez wprowadzenie Kodu promocyjnego otrzymanego w AppGallery, po czym klikną w button “Claim gift” i otrzymają 100 (słownie: sto) jednostek złota,

4. Liczba Kodów promocyjnych jest ograniczona, w ten sposób, że w trakcie całego okresu trwania Promocji dostępnych jest 5 000 Kodów promocyjnych – jeden uczestnik Promocji może otrzymać maksymalnie jeden Kod w trakcie okresu Promocji.

§ 4. Zasady wykorzystania Kodu promocyjnego

 1. Kod promocyjny można wykorzystać jednorazowo na urządzeniu końcowym, z zainstalowaną Aplikacją mobilną, posiadającym dostęp do sieci Internet;
 2. Kod promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie może być wykorzystywany częściami.
 3. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi. 
 4. O ile nie określono innego terminu ważności, Kupon promocyjny jest ważny do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przyznawania Kodów promocyjnych składać można pisemnie na adres Organizatora lub na adres e-mail: mobile.pl@huawei.com.
 2. Reklamacje dotyczące realizacji i korzystania z Kodów promocyjnych składać można pisemnie na adres Partnera lub poprzez wysłanie maila na adres hello@t-bull.com a w tytule maila wpisać [Top Speed AppGallery – Promo Code].
 3. Reklamacja powinna zawierać klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji. 
 4. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: imię i nazwisko, Login oraz adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator lub Partner może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z Promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Partnera.


 
 
EnglishSpanish