T-Bull

Menu

Projekty współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich:

belka2

T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt pt.

„Opracowanie platformy do zarządzania treścią, zasobami graficznymi oraz interakcjami w multiplatformowych grach mobilnych – platformy G-CAMP”

w ramach działania Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” – GameINN, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu  jest stworzenie innowacyjnego narzędzia w postaci platformy G-CAMP (Game Content and Animation Managament). Platforma G-CAMP będzie kompleksowym rozwiązaniem wspierającym game deweloperów zapewniająca narzędzie do szybkiego i kompleksowego prototypowania gier. W wyniku prac badawczych T-Bull znacząco usprawni proces tworzenia gier mobilnych typu multiplayer.

Efektem projektu będzie stworzenie platformy G-CAMP, tj. platformy do zarządzania treścią, zasobami graficznymi oraz interakcjami w multiplatformowych grach mobilnych.

Wartość projektu: 6 229 518,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 316 492,70 PLN


GO TO BRAND OZNACZENIA

T- BULL SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt pt.

„Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy” w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy przez internacjonalizację działalności i promowanie własnej marki produktowej na docelowych rynkach zagranicznych. Cele szczegółowe projektu obejmują wzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych, wejście na nowe rynki międzynarodowe (USA, Hiszpania, Portugalia), wzrost przychodów z eksportu marki produktowej oraz zwiększenie rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa za granicą.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie wypromowanie innowacyjnego produktu, tj. gry mobilnej Top Speed 2 na rynkach międzynarodowych poprzez udział w targach branżowych.

 

Wartość projektu: 387 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 290 775,00 PLN

ENGLISH:

T-Bull S.A. is implementing a project named “Promotion of own brand in the foreign markets as an opportunity for strengthening the position of the company in the international market” under measure 3.3 Support of promotion and internationalization of innovative companies, sub-measure 3.3.3. Support for SME in promoting own brands – Go To Brand – within the framework of the Regional Operational Programme Eastern Poland for 2014-2020.

Project purpose:

The purpose is to enhance the competitiveness of the company by internationalization of its activity and own brand promotion in foreign markets. The main aims of the project include strengthening company’s position in foreign markets, entering new markets (such as USA, Spain, Portugal), increasing income from export and increasing brand’s recognition.

Planned results:

Promotion of the innovative product Top Speed 2 in  the international markets by participation in trade fairs.

 

Total value of the project: PLN387 700,00  

EU Fund contribution: PLN290 775,00


belka2

 

T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnego systemu iDe-Tox w celu zapewnienia kompleksowej ochrony graczy przed zachowaniami toksycznymi występującymi w cyberprzestrzeni” w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu iDe-Tox, który zapewni kompleksową ochronę graczy przed zachowaniami toksycznymi występującymi w cyberprzestrzeni. System zapewni pełną obsługę klasyfikacji zachowań toksycznych oraz predykcji użytkowników, którzy takie zachowania mogą przejawiać oraz sytuacji w jakich mogą się one pojawiać. Dzięki opracowaniu algorytmów uczenia maszynowego oraz Big Data T-Bull dostarczy deweloperom platformę, dzięki której będą mogli zminimalizować niepożądane zachowania w swoich grach.

Efekty projektu:

Innowacja produktowa: system iDe-Tox – system będzie przeciwdziałać 55-95% występujących w grach zachowań toksycznych, co z kolei przełoży się na poprawę ich monetyzacji o 25%

Innowacja procesowa: iDe-Tox będzie implementowany do gier T-Bull. Zapewni klasyfikację, predykcję i przeciwdziałanie zachowaniom toksycznym, jak również predykcję toksycznych zachowań użytkowników oraz sytuacji, w jakich mogą się one pojawić.

 

Wartość projektu: 6 403 730,65 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 6 403 730,65 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 870 184,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: GameInn

 
 
EnglishSpanish