T-Bull – game developer

Projekty współfinansowane ze środków publicznych

„Opracowanie innowacyjnego systemu służącego do optymalizacji parametrów użytkowych oraz dochodowych w grach za pomocą sztucznej inteligencji - Systemu Automatycznej Parametryzacji oraz Optymalizacji.”

T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA 

 

realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnego systemu służącego do optymalizacji parametrów użytkowych oraz dochodowych w grach za pomocą sztucznej inteligencji – Systemu Automatycznej Parametryzacji oraz Optymalizacji.”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego Systemu Automatycznej Parametryzacji oraz Optymalizacji, którego zadaniem będzie optymalizacja wartości wybranych parametrów użytkowych oraz dochodowych, w celu jak najlepszego dostosowania produktu końcowego do segmentów odbiorców

 

Efektem projektu będzie zapewnienie automatycznego doboru parametrów podlegających optymalizacji w danym produkcie, zautomatyzowanie procesu optymalizacji wartości tych parametrów w paczkach, jak również monitorowanie wpływu modyfikacji parametrów gry na jej wartości użytkowe. Cel projektu zostanie osiągnięty przez przeprowadzenie zaplanowanych badań obejmujących opracowanie poszczególnych modułów systemu oraz wszystkich niezbędnych elementów stanowiących o jego innowacyjności.

 

Wartość projektu: 5 428 056,44 PLN

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 428 056,44 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 714 028,23 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe

 

„Opracowanie platformy do zarządzania treścią, zasobami graficznymi oraz interakcjami w multiplatformowych grach mobilnych – platformy G-CAMP”

 

T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

 

realizuje projekt pt.

 

„Opracowanie platformy do zarządzania treścią, zasobami graficznymi oraz interakcjami w multiplatformowych grach mobilnych – platformy G-CAMP”

w ramach działania Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” – GameINN, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu  jest stworzenie innowacyjnego narzędzia w postaci platformy G-CAMP (Game Content and Animation Managament).
Platforma G-CAMP będzie kompleksowym rozwiązaniem wspierającym game deweloperów zapewniająca narzędzie do szybkiego i kompleksowego prototypowania gier.
W wyniku prac badawczych T-Bull znacząco usprawni proces tworzenia gier mobilnych typu multiplayer.

 

Efektem projektu będzie stworzenie platformy G-CAMP, tj. platformy do zarządzania treścią, zasobami graficznymi oraz interakcjami w multiplatformowych grach mobilnych.

 

Wartość projektu: 6 229 518,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 316 492,70 PLN

 

„Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy”

 

T- BULL SPÓŁKA AKCYJNA

 

realizuje projekt pt.

 

„Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy” w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,
poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

 

Cele projektu:

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy przez internacjonalizację działalności i promowanie własnej marki produktowej na docelowych rynkach zagranicznych. Cele szczegółowe projektu obejmują wzmocnienie pozycji
firmy na rynkach międzynarodowych, wejście na nowe rynki międzynarodowe (USA, Hiszpania, Portugalia), wzrost przychodów z eksportu marki produktowej oraz zwiększenie rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa za granicą.

 

Planowane efekty:

 

Efektem projektu będzie wypromowanie innowacyjnego produktu, tj. gry mobilnej Top Speed 2 na rynkach międzynarodowych poprzez udział w targach branżowych.

 

Wartość projektu: 387 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 290 775,00 PLN

 

ENGLISH:

T-Bull S.A. is implementing a project named “Promotion of own brand in the foreign markets as an opportunity for strengthening the position of the company in the international market”
under measure 3.3 Support of promotion and internationalization of innovative companies, sub-measure 3.3.3. Support for SME in promoting own brands – Go To Brand – within the framework
of the Regional Operational Programme Eastern Poland for 2014-2020.

 

Project purpose:

 

The purpose is to enhance the competitiveness of the company by internationalization of its activity and own brand promotion in foreign markets. The main aims of the project include strengthening company’s position
in foreign markets, entering new markets (such as USA, Spain, Portugal), increasing income from export and increasing brand’s recognition.

 

Planned results:

 

Promotion of the innovative product Top Speed 2 in  the international markets by participation in trade fairs.

 

Total value of the project: PLN387 700,00  

EU Fund contribution: PLN290 775,00

„Opracowanie innowacyjnego systemu iDe-Tox w celu zapewnienia kompleksowej ochrony graczy przed zachowaniami toksycznymi występującymi w cyberprzestrzeni”

 

T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnego systemu iDe-Tox w celu zapewnienia kompleksowej ochrony graczy przed zachowaniami toksycznymi występującymi w cyberprzestrzeni”
w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu iDe-Tox, który zapewni kompleksową ochronę graczy przed zachowaniami toksycznymi występującymi w cyberprzestrzeni. System zapewni pełną obsługę klasyfikacji zachowań
toksycznych oraz predykcji użytkowników, którzy takie zachowania mogą przejawiać oraz sytuacji w jakich mogą się one pojawiać. Dzięki opracowaniu algorytmów uczenia maszynowego oraz Big Data
T-Bull dostarczy deweloperom platformę, dzięki której będą mogli zminimalizować niepożądane zachowania w swoich grach.

Efekty projektu:

Innowacja produktowa: system iDe-Tox – system będzie przeciwdziałać 55-95% występujących w grach zachowań toksycznych, co z kolei przełoży się na poprawę ich monetyzacji o 25%.

Innowacja procesowa: iDe-Tox będzie implementowany do gier T-Bull. Zapewni klasyfikację, predykcję i przeciwdziałanie zachowaniom toksycznym, jak również predykcję toksycznych zachowań
użytkowników oraz sytuacji, w jakich mogą się one pojawić.

Wartość projektu: 6 403 730,65 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 6 403 730,65 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 870 184,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: GameInn

„Opracowanie Automatycznego Systemu Optymalizacji Parametrów Graficznych Gier Mobilnych – SopGAM, w celu automatycznej optymalizacji parametrów wydajności gry mobilnej na różnych platformach sprzętowych”

 

T- BULL SPÓŁKA AKCYJNA

 

realizuje projekt pt.

 

„Opracowanie Automatycznego Systemu Optymalizacji Parametrów Graficznych Gier Mobilnych
– SopGAM, w celu automatycznej optymalizacji parametrów wydajności gry mobilnej na różnych
platformach sprzętowych ”

w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego Automatycznego Systemu Optymalizacj
Parametrów Graficznych Gier Mobilnych – systemu SopGAM, którego zadaniem będzie dostosowanie
parametrów odpowiadających za wydajność gry celem jej optymalizacji względem architektury
urządzenia mobilnego oraz jego systemu operacyjnego. GŁÓWNYM WYZWANIEM TECHNOLOGICZNYM
będzie opracowanie systemu, który stanowić będzie kompleksowe narzędzie automatyzujące proces
optymalizacji parametrów graficznych gier mobilnych.

 

Efekty projektu:

 

Innowacja procesowa: W wyniku realizacji projektu powstanie system SopGAM, który będzie
wykorzystywany przez T-Bull do optymalizacji wydajności gier własnych. Kluczową innowacyjnością
jest automatyzacja procesu optymalizacji gier mobilnych, celem zapewnienia jak najlepszej ich
wydajności pod jak największą ilość urządzeń dostępnych na rynku.

 

Wartość projektu: 4 264 693,29 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 264 693,29 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 558 815,98 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany
w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: GameInn

„Promocja produktu firmy T-Bull S.A. na rynkach międzynarodowych”

 

T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

 

realizuje projekt pt.

 

„Promocja produktu firmy T-Bull S.A. na rynkach międzynarodowych” w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiębiorstw,
poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy przez internacjonalizację działalności i promowanie własnej marki produktowej na docelowych
rynkach zagranicznych. Cele szczegółowe projektu obejmują wzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych, wzrost przychodów z eksportu
marki produktowej, dotarcie do szerokiego grona użytkowników końcowych oraz zwiększenie rozpoznawalności marki za granicą.

 

Efekty projektu:

 

Efektem projektu będzie pozyskanie nowych zamówień od odbiorców zagranicznych oraz zwiększenie przychodów z eksportu.

Wartość projektu: 288 200 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 216 150 zł