T-Bull – game developer

IPO 2018

Harmonogram oferty publicznej T-Bull S.A.

25 czerwca 2018 r. – ustalenie Ceny Maksymalnej oraz złożenie do KNF aneksu do Prospektu określającego Ceną Maksymalną

26 czerwca 2018 r. – publikacja Prospektu, publikacja aneksu do Prospektu określającego Cenę Maksymalną (przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu określającego Cenę Maksymalną nastąpi nie później niż w dniu 25 czerwca 2018 r.)

27 – 11 lipca 2018 r. – przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (do dnia 11 lipca 2018 r. do godziny 23:59)

4 lipca 2018 r. – rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

12 lipca 2018 r. – zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych; ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Nowych Akcji w ramach Oferty ostatecznej liczby Nowych Akcji poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Nowych Akcji dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Nowych Akcji dla Inwestorów Instytucjonalnych

13 – 17 lipca 2018 r. – przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

18 lipca 2018 r. – przydział Nowych Akcji

Około 2 tygodni od przydziału Nowych Akcji – przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym

Około 1 miesiąca od przydziału Nowych Akcji – przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym 

INFORMACJE O OFERCIE

Liczba akcji
Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Spółka oferuje nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) nowo emitowanych Akcji Serii F Spółki. Na podstawie Prospektu na Datę Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – rynku równoległym nie więcej niż 660.100 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy sto) akcji, w tym:
– 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) Akcji Serii B;
– 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) Akcji Serii D;
– 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii E; oraz
– nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) nowoutworzonych Akcji Serii F oraz nie więcej niż 100.000 Praw do Akcji
zwykłych serii F
Dotychczas 448.000 Akcje Serii B było notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Istniejące Akcje Serii B są zdematerializowane w KDPW i zarejestrowane pod kodem ISIN PLTBULL00024.

Cena akcji
Cena akcji, po której przyjmowane są zapisy Inwestorów Indywidulnych, jest ceną maksymalną w ofercie publicznej i wynosi 60,00 zł za akcję. Informacja o cenie maksymalnej została zamieszczona w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 22 czerwca 2018 r.

ZAPISY NA AKCJE

Zapisy na akcje (100.000 nowych akcji serii F) w transzy Inwestorów Indywidualnych są przyjmowane od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 11 lipca 2018 r.

Inwestorzy indywidualni składają zapisy po cenie maksymalnej wynoszącej 60,00 zł za akcję.

Liczba akcji, którą może obejmować jeden zapis złożony w danym podmiocie przyjmującym zapisy przez jednego Inwestora Indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 10 akcji, ale nie więcej niż 2.000 akcji. Zapis złożony w danym podmiocie przyjmującym zapisy na więcej niż 2.000 akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych będzie uznawany za zapis złożony na 2.000 akcji. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych w danym podmiocie przyjmującym zapisy przez jednego Inwestora Indywidualnego, które będą sumowane do wartości nie wyższej niż 2.000 akcji.

Inwestor składający zapis na akcje musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składają zapis. Osoby zamierzające złożyć zapis, nieposiadające rachunku papierów wartościowych powinny otworzyć taki rachunek najpóźniej przed złożeniem zapisu w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapisy na akcje.

Przydział akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu systemu informatycznego GPW. W tym celu przyjęte zapisy będą stanowić podstawę do złożenia do systemu GPW przez firmy inwestycyjne zleceń nabycia akcji w imieniu Inwestorów Indywidualnych. Zapisy na akcje mogą być składane za pośrednictwem Internetu i telefonu, zgodnie z regulacjami podmiotu przyjmującego zapisy i deklaracje nabycia.

Domy Maklerskie uczestniczące w konsorcjum:

  1. DM Banku Ochrony Środowiska
  2. Noble Securities S.A.
  3. Trigon Dom Maklerski S.A.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

Dla inwestorów


T&T Consulting Sp. z o.o.
Krzysztof Kłysz
53-445 Wrocław
krzysztof.klysz@ttconsulting.pl

Dla mediów


Piotr Maziarz
p.maziarz@t-bull.com

Autoryzowany
doradca


T&T Consulting Sp. z o.o.
ul. Jasna 9
52-200 Wysoka

Animator rynku


Alior Bank S.A.
Łopuszańska 38d
02-232 Warszawa
+48 22 555 22 22

Adres


T-Bull S.A.
ul. Szczęśliwa 33/2.B.09
53-445 Wrocław
Poland

Info


NIP: 8992714800
REGON: 021496967
KRS: 0000579900

Kapitał zakładowy: 118.830,50 zł (w całości wpłacony)