Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce [01.12.2020]

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) T-Bull S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji Emitenta, które mają formę dokumentu, tj. akcji / odcinków zbiorowych akcji, celem ich dematerializacji, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zgodnie z ww. ustawą od 1 marca 2021 r. akcje nie mogą mieć formy materialnej.

Dokumenty akcji / odcinki zbiorowe akcji należy składać w siedzibie Spółki pod następującym adresem: ul. Szczęśliwa 33/2.B.09, 53-445 Wrocław (SkyTower), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się.

Złożenie dokumentów akcji / odcinków zbiorowych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub osobie działającej w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.